Wycinki z prasy #1 | Zeitungsausschnitte #1

az

Lokalna prasa żywo interesowała się tym, co działo się na Kolei Nadzalewowej. W poniższym wpisie krótki przegląd artykułów publikowanych w kwietniowych wydaniach gazet sprzed ponad stu lat. 

Die Lokalpresse hat sich für die Haffuferbahn rege interessiert. Im heutigen Eintrag gib es einen kurzen Nachrichtenübersicht aus den Zeitungen, welche im April vor mehr als ein hundert Jahren veröffentlicht wurden. 

 

Danziger Zeitung, 13.04.1897

Elbing, 13. April. Die Haffuferbahn wurde als Actiengesellschaft am Sonntag in das Firmen-Register  eingetragen und definitiv constituiert. Mit den Vermessungen ist auch bereits begonnen worden, um die Pläne genau festzustellen, die im Kreise Braunsberg Änderungen gegen früher erfahren haben, während die Bahnlinie in unserem Kreise und bei Frauenburg definitiv festgelegt ist. Nach dem Eintreffen der staatlichen Genehmigung soll mit dem Bau in 5 Loofen (Loosen?) begonnen werden.

„Kolej Nadzalewowa jako towarzystwo akcyjne została w sobotę wpisana do rejestru firm, przez co ostatecznie się ukonstytuowała. Rozpoczęto również pomiary, aby dokładnie określić wcześniej zmienione plany (przebiegu trasu) w powiecie braniewskim, podczas gdy przebieg linii kolejowej w naszym powiecie i we Fromborku jest już ostatecznie ustalony. Po wejściu w życie państwowego pozwolenia budowa powinna rozpocząć się w ciągu pięciu miesięcy¹.”

 

Altpreussische Zeitung, 17.04.1898

Die Genehmigungsurkunde für die Haffuferbahn von Braunsberg nach Elbing wird im neuesten Regierungsamtsblatt veröffentlicht. Im Eingagne derselben heißt es: Zur Herstellung und zum Betriebe einer vollspurigen Kleinbahn von Braunsberg nach Elbing für die Beförderung von Personen und Gütern Dampfkraft wird der Haffuferbahnactiengesellschaft, welche ihren Sitz in Elbing hat, auf Grund des Gesetzes über Kleinbahnen und Privatanschlussbahnen vom 28. Juli 1892 im Einvernehmen mit der von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten bezeichneten königlichen Eisenbahndirektion zu Königsberg vorbehaltlich der Rechte Dritter, auf die Zeitdauer von 90 Jahren die Genehmigung ertheilt. Es folgen sie näheren Bedingungen und einige Nachträge.

„Dokument zezwolenia dla Kolei Nadzalewowej z Braniewa do Elbląga zostanie opublikowany w najnowszym dzienniku urzędowym. Wstęp do niego brzmi następująco: udziela się pozwolenia na utworzenie i prowadzenie normalnotorowej kolejki z Braniewa do Elbląga, obsługującej ruch osobowy i towarowy, Towarzystwu Akcyjnemu Haffuferbahn z siedzibą w Elblągu, na mocy ustawy o kolejkach i prywatnych torach przyłączeniowych z dn. 28 lipca 1892, w porozumieniu z wyznaczoną przez ministra prac publicznych Królewską Dyrekcją Kolei w Królewcu, z zastrzeżeniem praw osób trzecich, na okres 90 lat. Po tym następują szczegółowe warunki i poszczególne załączniki.”

 

Danziger Zeitung, 27.04.1899

Elbing, 26. April. (Tel.) Die Eröffnung des Personenverkehrs der Haffuferbahn soll (wie schon kurz gemeldet) am. 18. Mai erfolgen, falls die vom 14. bis 16. Mai stattfindende landespolizeiliche Abnahme ein günstiges Resultat ergiebt. Der Güterverkehr wird wahrscheinlich am 1. Juli eröffnet werden, wenn die Bahnstrecke durch die Stadt fertig ist.

„Otwarcie ruchu osobowego na Kolei Nadzalewowej powinno nastąpić (jak już krótko informowano) w dn. 18 maja, jeżeli odbywające się w dniach 14-16 maja odbiory policyjne² dadzą pozytywny wynik. Ruch towarowy zostanie prawdopodobnie otwarty w dn. 1 lipca, kiedy odcinek przez miasto będzie gotowy.”

 

Altpreussische Zeitung, 22.04.1902

Der Sommerfahrplan der Haffuferbahn zeigt insofern eine Verbesserung als nun auch die Reisenden, welche in der Richtung von Dirschau mit dem Züge um 10 Uhr vormittags auf dem hiesigen Staatsbahnhof eintreffen, Anschluß an den um 10 Uhr 56 Min., und die um 1 Uhr 7 Min. Eintreffenden Anschluß an den  um 1 Uhr 40 Min. abgehenden Zug der Haffuferbahn haben, wogegen im Winterfahrplan die Ersteren bis 12 Uhr mittags, die Anderen sogar bis 5 Uhr nachmittags, also beinahe 4 Stunden hier warten mußten.

„Letni rozkład jazdy Kolei Nadzalewowej poprawił się o tyle, że podróżni, którzy z kierunku Tczewa przybywają pociągami o godzinie 10 na tutejszy dworzec, mają połączenie z pociągiem Kolei Nadzalewowej o 10.56, zaś ci przybywający o godzinie 1.07 – z pociągiem odjeżdżającym o 1.40, podczas gdy w zimowym rozkładzie ci pierwsi musieli czekać do godziny 12, drudzy nawet do 5 po południu, zatem około czterech godzin.”

 

¹ W oryginale: „in 5 Loofen” (Loosen?). Nie znalazłam odpowiednika w języku polskim; zważywszy na faktyczny czas rozpoczęcia robót (listopad), wydaje się, że chodzi o miesiące.

² Chodzi o odbiory techniczne przeprowadzane przez odpowiednie organy kontroli władz prowincjonalnych, w tym policję, wymagane na mocy ustawy o kolejach, stwierdzające zgodność inwestycji z projektem oraz decydujące o możliwości rozpoczęcia prowadzenia ruchu.