Ernst Hantel – ojciec Kolei Nadzalewowej | Ernst Hantel – der Urheber der Haffuferbahn

Inicjatywa budowy Kolei Nadzalewowej była dziełem wielu ludzi. Bez ich zaangażowania i pracy przedsięwzięcie z pewnością pozostałoby projektem na papierze. Czy potrafimy dziś wymienić chociaż jedno nazwisko?

[Die deutsche Version befindet sich darunter ↓]

Wśród osób zasłużonych dla HUB na pierwszym miejscu trzeba wymienić Ernsta Hantela. Choć dla kolei zrobił tyle, ile nikt inny, o jego życiu wiadomo niestety niewiele.

Ernst Hantel pochodził z Fromborka. Urodził się w roku 1852 jako najmłodszy syn Hermanna Hantela. W tym samym czasie ich rodzina stała się właścicielami słynnego fromborskiego młyna Copernicus Mühle, który Ernst odziedziczył w 1877 roku.

Frombork, rodzinne miasto Ernsta Hantela (www.oldprussia.wordpress.com)

To właśnie fakt posiadania dużego przedsiębiorstwa zmobilizował go do włączenia się w inicjatywę poprowadzenia kolei przez to miasto. Dotychczasowa dystrybucja towarów za pomocą żeglugi nadzalewowej, dostępnej jedynie poza sezonem zimowym, nie wytrzymywała konkurencji kolei. Aby utrzymać rentowność młyna, potrzebował łatwego i szybkiego transportu, który zwiększałby możliwości zbytu produktów.

Ernst Hantel bardzo szybko stał się duszą całego przedsięwzięcia. Choć kilka pierwszych inicjatyw zakończyło się niepowodzeniem, Hantel nie dawał za wygraną. Przez wiele lat zabiegał u władz samorządowych, prowincjonalnych i państwowych o pozwolenie na budowę i pomoc finansową. Największe wsparcie dla swoich projektów znalazł w kanoniku fromborskim Juliusie Pohlu, który wraz z nim starał się o doprowadzenie nad Zalew żelaznego szlaku.

W latach 90. XIX wieku, gdy wiadomo już było, że państwo nie podejmie się budowy na własną rękę, Hantel stanął na czele Komitetu do spraw Budowy Kolei Nadzalewowej. Dla swojego pomysłu pozyskiwał coraz to nowych ludzi, gromadził fundusze na przeprowadzenie robót wstępnych, negocjował z firmami budowlanymi i berlińskim rządem.

Wkrótce potem jego marzenia zaczęły się spełniać. Kiedy w 1896 roku założono spółkę akcyjną Haffuferbahn, Ernst Hantel został wybrany na tymczasowego przewodniczącego. Od 1897 roku, po wpisaniu spółki do krajowego rejestru, objął funkcję prezesa zarządu, którą pełnił do końca swojego życia w 1927 roku.

♦  ♦  ♦

Die Initiative der Bau der Haffuferbahn war das Werk von vielen Leute. Ohne ihres Engagement und Arbeit wäre dieses Unternehmen sicherlich nur ein Projekt auf dem Papier geblieben. Können wir heute wenigstens eine Name angeben?

Mitten in den Leute verdiente für die Haffuferbahn muss man Ernst Hantel an erster Stelle angeben. Obwohl er für das Unternehmen so viel wie niemand anders machte, wissen wir über sein Leben nicht so viel.

Ernst Hantel stammte aus Frauenburg. Er ist im 1852 geboren als die jüngste Sohn von Hermann Hantel. Zur gleichen Zeit wurde die Familie Hantel der Eigentümer der berühmten Frauenburger Copernicus Mühle, die Ernst im 1877 erbte.

Frauenburg in Ostpreussen, die Familienstadt von Ernst Hantel (www.oldprussia.wordpress.com)

Führung des großen Unternehmens mobilisierte ihn zum Handeln – Hantel schloss sich an die Befürworter der Bau der Bahnlinie durch Frauenburg an. Bisheriger Vertrieb mittels der Schiffart, erreichbaren nur außerhalb der Wintersaison, konnte sich nicht mit der Bahn messen. Um die Rentabilität der Mühle zu erhalten, brauchte er schnellen Transport, der die Möglichkeiten des Absatzes vergrößern würde.

Ernst Hantel verschrieb sich dem Unternehmen mit Leib und Seele sehr schnell. Obwohl ein paar erste Initiativen sich mit Misserfolg beendeten, Hantel gab nicht auf. Für vielen Jahren bemühte er sich um Baugenehmigung und finanzielle Hilfe. Die größte Unterstützung für seine Projekte fand er im Frauenburger Domherr Julius Pohl, der zusammen mit ihm für die Bau der Bahn an der Haffküste arbeitete.

In der Neunzigerjahren, wenn man schon wusste, dass die Staat die Bau auf eigene Faust nicht übernimmt, stand Hantel an der Spitze von dem Komitee für Bau der Haffuferbahn. Er gewann immer mehr Leute für seine Idee, häufte das Kapital für Vorarbeite an, verhandelte mit Baufirmen und Berliner Regierung.

Kurz danach begannen seine Träume zu erfüllen. Wenn im 1896 die Aktiengesellschaft wurde gegründet, wurde Hantel ihrer temporären Vorsitzender ausgewählt. Seit 1897, nach der Eintragung in das Firmenregister, trat er das Amt des Vorstandes an, das er bis zu seinem Tode im 1927 erfüllte.